Privaatsuspoliitika

1. Üldine

1.1.  Andmete kasutamise põhimõtted (Põhimõtted) kehtivad www.nublufy.ee ja iga isiku suhtes, kes liitub www.nublufy.ee lojaalsusprogrammiga.

1.2.  Põhimõtted määravad kindlaks selle, kuidas www.nublufy.ee võib seoses Kliendile pakkumiste  osutamisega Kliendi Andmeid kasutada ning annavad teavet Andmete kasutamisega seotud oluliste küsimuste kohta. 

1.3.  Põhimõtted on Lojaalsusprogrammi lahutamatu osa. www.nublufy.ee viitab Põhimõtetele Kliendiga lojaalsusprogrammi Lepingu sõlmimisel ning võimaldab Kliendil Põhimõtetega tutvuda. Põhimõtted on Lepingu osaks ja www.nublufy.ee’l on õigus eeldada, et Klient on Põhimõtetest teadlik. 

2.     Mõisted 

2.1.  Klient - iga isik, kes liitub www.nublufy.ee lojaalsusprogrammiga. 

2.2.  Andmed  - lojalsusprogrammiga liitumisega seoses www.nublufy.ee’le teatavaks saanud Kliendi isikuandmed või muud Kliendiga seotud andmed; 

2.3.  Anonüümsed andmed - info, mis ei ole seostatav konkreetse Kliendiga, kuna Klienti identifitseeriv teave on andmetest kõrvaldatud; 

3.     www.nublufy.ee Andmete kaitse põhimõtted 

3.1.  www.nublufy.ee kasutab Andmeid Põhimõtetes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks www.nublufy.ee Andmeid kogus ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. www.nublufy.ee lähtub Andmete kasutamisel isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seadustest (edaspidi: Õigusaktid) ning headest äritavadest. 

3.2.  www.nublufy.ee peab Kliendi privaatsust ja Andmete kaitsmist väga oluliseks, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Turvaalase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. 

3.3.  www.nublufy.ee töötajatele kehtivad Andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. www.nublufy.ee volitatud Andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise ning nad vastutavad Andmete kasutamise nõuete täitmise eest. 

4.     Andmete kogumine

4.1.  www.nublufy.ee pakub Klientidele Lojaalsusprogrammi ja programmiga seotud pakkumisi. www.nublufy.eei poolt Kliendi kohta kogutav Andmete koosseis sõltub  seega sellest, milliseid konkreetseid Lojaalsusprogrammi osi kasutab, milliseid Andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses Andmeid Klient www.nublufy.ee’le sellel otstarbel edastab ning milliseid nõusolekuid Klient Andmete töötlemiseks www.nublufy.ee’le annab. 

4.2.  www.nublufy.ee kogub Andmeid järgmistel viisidel: 

4.3.  www.nublufy.ee saab Kliendilt Andmeid Lojaalsusprogrammiga liitumisel, uudiskirja tellimisel, vms seoses; 

4.4.  Andmed tekivad Kliendi poolt Lojaalsusprogrammi kasutamisel ning see on vajalik Lojaalsusprogrammi täitmiseks, Andmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek; 

5.     Andmete kasutamine Lojaalsusprogrammi tagamiseks 

5.1.  Kliendi  tuvastamiseks; 

5.2.  Kliendile Lojaalsusprogrammi soodustuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile); 

5.3.  Klientide paremaks teenindamiseks, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks; 

6.     Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil 

6.1.  Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamine tähendab, et www.nublufy.ee kasutab Andmeid: 

6.1.1.Kliendi Lojaalsusprogrammi jms kasutuseelistuste turunduslikuks analüüsiks, eesmärgiga selgitada välja Kliendi kasutusvajadused ning koostada selle alusel personaalseid pakkumisi (edaspidi: Andmete turunduslik kasutamine) ja; 

6.1.2.Kliendile personaalsete pakkumiste saatmiseks elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga). 

6.2.  Klient on andnud, või tal on võimalik anda, www.nublufy.ee’le nõusolek Andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (edaspidi: Nõusolek) Lojaalsusprogrammiga liitumisel ja Kliendiankeedi täitmisel või muul viisil Kliendi Nõusolekut kinnitava tahtevalduse tegemisega (nt kinnitamisega e-posti teel jne). 

6.3.  Nõusoleku suhtes kehtivad Põhimõtetes toodud Andmete kasutamise tingimused. www.nublufy.ee viitab Kliendilt Nõusoleku võtmisel Põhimõtetele ning Kliendil on võimalik Põhimõtetega tutvuda. Kliendil on õigus Nõusolekut mitte anda või võtta Nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest www.nublufy.ee’le e-posti vahendusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni või kuni Kliendiga sõlmitud Lepingu(te) kehtivuse lõppemiseni.

6.4.  Kliendi Nõusoleku olemasolul kasutab www.nublufy.ee Andmeid turunduslikul eesmärgil alljärgnevaks: 

6.4.1.Kliendi ootuste, eelistuste ja vajaduste välja selgitamiseks; 

6.4.2.Kliendile kaupade ostmiseks personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste välja töötamiseks; 

6.4.3.Kliendile kaupade kohta personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel; 

6.4.4.Andmete edastamiseks www.nublufy.ee’ga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele eesmärgiga pakkuda Kliendile eripakkumisi ühiselt või vastastikku; 

6.5.  www.nublufy.ee võib kasutada Nõusoleku alusel turunduslikul eesmärgil järgmisi Andmeid ja teavet:  

6.5.1.Kliendi nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, eelistatud kontaktandmed (nt e-post, tavapost vms), postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, telefoninumber ja asukoha andmed; 

6.5.2.Teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta; 

6.5.3.Kaupade ostmist puudutav teave (nt kauba valdkond, hinnaklass, tarneinformatsioon jms);

6.5.4.Kliendi kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave kliendi huvialade, töö või õpingute jms kohta). 

7.     Personaalsete pakkumiste saatmine elektroonilisel teel

7.1.  Kliendil on õigus igal ajal sõltumata sellest, et Klient on nõus enda Andmete turundusliku kasutamisega (vt p 6.2), keelata endale elektroonilisel teel (nt e-posti, SMS-i või MMS-iga) pakkumiste saatmine edastades vastava e-kirja allpool toodud kontakandmetel. 

8.     Andmete kasutamine volitatud töötlejate abil 

8.1.  Andmete vastutav töötleja on Fifaa AS (TeamSpirit), registrikoodiga 10222434, aadressiga Pärnu mnt 144, 11317 Tallinn

8.2.  www.nublufy.ee võib Õigusaktidest tulenevalt anda Andmete kasutamiseks õiguse ka volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on www.nublufy.ee partnerid, kes tegelevad näiteks turunduspakkumiste edastamisega elektroonilisel teel. Volitatud töötleja omab õigust kasutada Andmeid üksnes www.nublufy.ee poolt taotletud konkreetsete toimingute tegemiseks ning Twww.nublufy.ee’ga selleks sõlmitud konfidentsiaalsuskohustust sisaldava lepingu alusel. Näiteks kasutab Mailbow OÜ sellise lepingu alusel Kliendi nime ja e-posti aadressi Kliendile turunduspakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks. 

8.3.   Volitatud isikuandmete töötlejad on "Nublu" õiguste omanik ProSolutionsOÜ, OÜ Mailbow ja AS Maksekeskus.

8.4    www.nublufy.ee volitatud töötlejate nimekiri ja kontaktandmed on toodud Kodulehel. 

9.  Kliendi õigused Andmete kasutamisega seoses 

9.1.      Kliendil on seoses tema Andmete töötlemisega õigus: 

9.1.1.  Saada www.nublufy.ee’lt teavet enda Andmete ja Andmete kasutamise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;  

9.1.2.  Nõuda www.nublufy.ee’lt Õigusaktis sätestatud juhtudel Andmete kasutamise lõpetamist ning Andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;  

9.1.3.  Nõustuda või keelata oma Andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt Põhimõtetes toodule; 

9.1.4.  Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole; 

9.1.5.  Nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist.  

10.  www.nublufy.ee poole pöördumise võimalused 

10.1.   Klient saab pöörduda www.nublufy.ee poole Põhimõtetega või Kliendi Andmete töötlemisega seotud küsimustes järgmistel kontaktidel: e-kirja teel aadressil nublu@fifaa.ee või info@prosolutions.ee